Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „СПИИД“ ООД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТННИ ДЕЙНОСТИ ПО ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, АГРЕГАТИ И ТЕХНИТЕ ВЪЗЛИ, ДОСТАВКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ , И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В ТОВА ЧИСЛО И КОНСУЛТАНСКИ

Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията между: СПИИД  ООД(„Изпълнителят“) и негов клиент (“Клиент”) при продажба на стоки и или Услуги и или Ремонти, съгласно един или повече Договори за продажба (“Договорът”).
Разпоредбите на настоящите ОУ се прилагат, както по отношение на Договори, сключени в писмена форма, така и по отношение на Договори, сключени в устна форма, в т.ч. и чрез издаване на фактура или проформа фактура.

 1. Цената на Услугите и или Стоките е цената уговорена писмено в Договора, а ако договорът се сключва устно – цената определена от Изпълнителят  към датата на сключване на Договора, отразена във фактурата за продажба и/или предхождащата я проформа фактура. По искане на Клиента Изпълнителят отбелязва в поръчката и цените, които при изпълнение на поръчката вероятно ще бъдат калкулирани.
  Ако Клиента поиска точна калкулация на ремонта необходимо е да се изготви писмена оферта за ремонт. В нея следва да се опишат подробно операциите, които трябва да се извършат, със сервизните нормени времена и стойността на резервните части, които ще се вложат. Изпълнителят се ангажира с валидността на тази оферта за срок от три седмици от нейното предаване. Калкулацията на общата сума може да бъде надвишена само след съгласуване с Клиента и неговото потвърждение в писмена или устна форма.
 2. В случай, че в Договора е уговорено писмено отложено плащане Клиентът е длъжен да заплати цената на Стоките и или Услугите изцяло или отчасти след тяхното предаване, в сроковете посочени в Договора или във фактурата издадена от Изпълнителят. Не се допуска уговаряне на отложено плащане устно. Цената се заплаща от Клиента по банков път в сроковете посочени в Договора по банковите сметки на Изпълнителят  указани в издадената фактура.
 3. В случай, че която и да е сума не е заплатена в сроковете определени съгласно Договора, Изпълнителят  може да откаже предаване на Стоки и или Услуги. Клиентът дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху незаплатената сума, както и обезщетение за всички превишаващи я вреди, причинени на Изпълнителят , до окончателното й заплащане. Поради открити вземания във връзка с поръчката на Изпълнителят се полага по договор право на залог върху преминали в негово владение предмети от поръчката. Произтичащото по договор право на залог може да се прилага и върху вземания за извършени в предишен период сервизни дейности, доставки на резервни части и други услуги, ако същите са свързани с предмета на заявката. За други претенции, произтичащи от деловите взаимоотношения, важи правото на залог само в случаите, когато същите са безспорни и или е налице е влязло в сила съдебно решение и предметът на заявката принадлежи на Клиента.
 4. Всички суми по Договори в т. ч. по Договори с отложено плащане и устни договори – с издадена фактура, стават незабавно дължими и изискуеми от Клиента (без необходимост за изпращане на уведомление до Клиента), при настъпването на едно от следните обстоятелства:
  (а) Клиентът забавя плащане дължимо на Изпълнителят , по сделка или от каквото и да е друго отношение помежду им, за срок по-голям от 30 (тридесет) дни;
  (b) Клиентът спре плащанията към други доставчици или признае пряко или косвено, че е неплатежоспособен или свръхзадължен;
  (с) срещу Клиента бъде поискано или самият той поиска откриване на производство по несъстоятелност;
  (d) задълженията на Клиента по договори за кредит, заеми или лизинг сключени с друг кредитор станат предсрочно изискуеми;
  (е) принудително изпълнение от друг кредитор срещу Клиента завърши без успех, поради липса на ликвидни активи у Клиента:
  (g) други обстоятелства от които е ясно, че Клиентът няма да може да изпълни задълженията си по Договора.
 5. При забава на Клиента да изплати стойността по Договор (Фактура) след изтичането на уговорения срок по настоящия договор(Фактура) той дължи на Изпълнителят  неустойка в размер на 0,05% на ден, освен всички дължими законни лихви за просрочието на главницата и обезщетение за пропуснатите ползи в размер на 10% от главницата за всеки календарен месец просрочие.
 6. Клиентът е длъжен незабавно след получаване на Стоките и или Услугите да ги прегледа за видими дефекти, некомплектност и други несъответствия с договора. Рекламациите за видими дефекти, некомплектност и други несъответствия могат да бъдат извършени на мястото на предаване/получаване на Стоките и или Услугите. Изпълнителят не отговаря за дефекти или други несъответствия с Договора настъпили след предаването на Стоките и или Услугите, освен ако са обхванати от предоставена гаранция. Претенциите на Клиента поради констатирани материални дефекти се погасяват по давност в едногодишен срок от датата на получаване на обекта на поръчката. Ако Клиента приеме обекта на поръчката въпреки, че знае за наличието на дефект, същият има право на претенции само ако си е запазил правото на това при приемането на обекта. Други претенции се запазват, ако Изпълнителят по закон задължително носи отговорност за причинени щети или е договорено нещо друго, в частност в случай на поемане на гаранции. Претенции поради материални дефекти Клиента следва да предявява пред Изпълнителя. При устни съобщения Изпълнителят връчва на Клиента писмено потвърждение за постъпване на съобщението. Ако до 3 работни дни Клиента не получи такова потвърждение, подава съобщението писмено.
  Ако поради материален дефект обектът на поръчката не е годен за експлоатация, Изпълнителят ще отстрани дефекта в своя сервиз.Точка 6. не важи за претенции за обезщетение при нанесени щети. За този вид претенции важи Точка 7.7.Ако изпълнителят трябва да отговаря в съответствие със законовите разпоредби за дребна щета, причинена от него поради проявена небрежност, същият носи ограничена отговорност. Отговорност съществува само при нарушаването на съществени договорни задължения напр. такива, които се налагат на Изпълнителя в зависимост от вида и съдържанието на поръчката или въобще позволяват надлежното изпълнение на поръчката и на чието спазване Изпълнителят редовно се уповава и трябва да се доверява. Отговорността се ограничава в рамките на предвидимите при сключването на договора типични щети. Ако щетата се покрива от сключената от Клиента за конкретния случай застраховка (с изключение на застрахователната сума) Изпълнителят отговаря само за свързани с това евентуални вреди за Клиента напр. по-високи застрахователни премии или неизгодни лихви до уреждането на застрахователното събитие от застрахователното дружество. Посоченото по-горе ограничение на отговорността важи и за щети, които са причинени поради груба небрежност, но не и при щети, причинени поради груба небрежност от страна законния представител или ръководен служител на Изпълнителя. Това не важи и при щети, причинени поради груба небрежност, които се покриват от сключена от Клиента за конкретния случай застраховка. Изключва се отговорността при загуба на пари и ценни предмети от всякакъв вид, които не са изрично приети на съхранение.
  Независимо от вината на Изпълнителя евентуалната отговорност се запазва при умишлено премълчаване на дефект, при поемане на гаранция или риск за доставка съгласно Закона за защита на потребителя. Изключена е личната отговорност на законните представители, помощници и членове на колектива на Изпълнителя за причинени от тях дребни щети поради проявена небрежност. За причинени от тях щети поради проява на груба небрежност (с изключение на законните представители и ръководни служители) важи съответно уреденото в тази връзка за Изпълнителя ограничение на отговорността. Посочените в тази точка ограничения на отговорността не важат при смърт, телесни наранявания или увреждане на здравето.
 7. Не се обхващат никакви дефекти, независимо кога са рекламирани, в случаи че Стоките и или Услугите не се използват съгласно предвиденото от производителя на Стоките предназначение, или извън рамките на определените от производителя ограничения и експлоатационни параметри, или са монтирани или се ползват не съобразно изискванията на производителя. Не се обхващат дефекти дължащи се на нормалното износване на Стоките или повишено износване в резултат на експлоатация по-интензивна от обичайното. Не се обхващат дефекти дължащи се на действия на трети лица.
 8. Ако обемът от ремонтни дейности се промени или разшири спрямо посочения в първоначалната поръчка и това доведе до забава, Изпълнителят е длъжен незабавно да информира Клиента за причините, довели до забавата както и да посочи нов срок за предаване на автомобила. Предоставянето на обезщетение поради забава е изключено освен в случаите на проява на умисъл или груба небрежност. Изпълнителят носи отговорност и за случайно настъпила по време на забавата невъзможност за извършване на услугата, освен ако повредата би настъпила и при навременно извършена услуга. Ако Изпълнителят не е в състояние да спази договорения срок за предаване на автомобила поради възникването на форсмажорни обстоятелства или производствени аварии, за които не носи вина, същият не е длъжен да изплаща обезщетение за настъпилата поради тази причина забава, в частност и предоставянето на автомобил за временно ползване или възстановяването на разходите за наемането на автомобил под наем. Изпълнителят обаче е длъжен да информира Клиента за тази забава.
 9. Получаването на обекта на поръчката за ремонт от Клиента се извършва в сервиза на Изпълнителя, освен ако не е договорено нещо друго. Клиента е длъжен да получи обекта на поръчката в срок от една седмица от получаването на съобщението за приключване на ремонта и връчване респ. изпращането на фактурата. В случай, че това не стане Изпълнителят може да се възползва от предоставените му от закона права.
  При ремонтни дейности, които се извършват в рамките на един работен ден, този срок се скъсява на два работни дни. В случай на забава при получаване на автомобила Изпълнителят може да начисли обичайните местни такси за съхранение. По усмотрение на Изпълнителя обектът на поръчката може да се съхранява и по друг подходящ начин съгласно обичайните за това условия. Разходите и рисковете по неговото съхраняване са за сметка на клиента.
 10. За всички настоящи и бъдещи претенции, произтичащи от деловите взаимоотношения с търговци, включително вземания по менителници и чекове, изключителната подсъдност на Изпълнителя е пред съда, където е неговото седалище. Същата подсъдност важи, ако Клиента няма такава обща подсъдност в страната, след сключване на договора е сменил местожителството си или към момента на подаване на жалбата обичайното му местопребиваване е неизвестно.Изпълнителят обръща внимание на Клиента, че поради технически причини ще бъдат изчетени, запаметени и анализирани запаметените и регистрирани в електронните блокове експлоатационни данни (като в особени случай и лични такива).

 

ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВЛИЗЪТ В СИЛА ОТ 01.01.2012г. СЛЕД  ОБЩО-ДОСТЪПНО ПУБЛИКУВАНЕ НА САЙТА НА ФИРМА СПИИД ООД

You must be logged in to post a comment.