Covid 19

На 4.08.2020 г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-6429-С01 между СПИИД ЕООД и Министерство на икономиката за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за изпълнението на проект на дружеството ни.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цели на проекта: 

Осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 9900 лв., от които 8415 лв. европейско и 1485 лв. национално съфинансиране.